Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2023/2024

Prijazno vabljeni k vpisu! Egon Pipan, ravnatelj in zaposleni VSŠ

V dveh letih študija in praktičnem izobraževanju v podjetjih pridobiš uporabno strokovno znanje!

Na naši VSŠ razpisujemo vpisna mesta

 

Program Vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni
Informatika 60 15 2 2
Mehatronika 40 15 1 2
Upravljanje podeželja in krajine 30 15 1 2

Prijaviš se lahko v dveh prijavnih rokih

 • Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 17. marca 2023
 • Drugi prijavni rok: od 25. avgusta do 31. avgusta 2023

Informacije dobiš na informativnem dnevu

 • v petek, 17. 2. 2023, ob 9.30 uri za redni študij, ob 16. uri za redni in izredni študij in
 • v soboto, 18. 2. 2023, ob 9.30 uri za redni in izredni študij

v predavalnici VN8 na tej lokaciji.

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica

tel.: 05 620 57 70

elektronska pošta: vssreferat@scng.si

spletna stran: http://vss.scng.si

Sprehodi se po spletni strani VSŠ in poglej predstavljene informacije o študiju

Podatki o postopku vpisa na Višjo šolo in o prostih mestih so objavljeni na spletni strani Višješolske prijavne službe

 


ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

RAZPIS ZA VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Ljubljana, 1. februar 2023

1 PRVI PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 20. februarja do 17. marca 2023 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

 1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje

ali

 1. skeniranega na e-naslov: vps@sc-celje.si

Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.

Zadnji dan za prijavo je 17. marec 2023. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2023 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2023.

2 DRUGI PRIJAVNI ROK

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 24. avgusta 2023 na spletni strani https://vss-ce.com/vps

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 25. avgusta do 31. avgusta  2023 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps

Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2023 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2023.

3 VPISNI POGOJI

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

4 INFORMATIVNI DNEVI

Informativna dneva bosta organizirana v petek, 17. februarja 2023, ter v soboto, 18. februarja 2023 . Informacije o
načinu izvedbe, natančnih terminih in ustreznih povezavah vseh višjih strokovnih šol bodo objavljene na spletnih
straneh višjih strokovnih šol in Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije na povezavi.

5 OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO

Če bo za vpis v posamezni višješolski študijski program več prijav, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo višje strokovne šole do 19. aprila 2023 sprejele sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa boste izbrani po številu doseženih  točk. Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 28. aprila 2023 na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku imajo kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki  Sloveniji.

Upoštevana bodo naslednja merila za izbiro:

Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek:

 • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter
 • ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. (npr. in 2. letnik PTI izobraževanja).

Če ste opravili mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

 • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter
 • ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

Če so pri programu določene posebne nadarjenosti oziroma spretnosti ali psihofizične sposobnosti, lahko višja strokovna šola te določijo kot merilo ob omejitvi vpisa, kar je navedeno v objavi posamezne  šole.

6 TOČKOVANJE OB OMEJITVI VPISA

Vsa merila so pripravljena tako, da lahko zberete najmanj 8 in največ 20 točk, pri čemer  dobite:

 • 50 % teh točk za splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu, mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter
 • 50 % točk za uspeh v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole ali
 • ocene pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

Če ste štiriletni srednješolski izobraževalni program končali z diplomo, boste za splošni uspeh dobili tolikšen delež točk kot za končni uspeh 3. in 4. letnik skupaj.

Če ste končali petletni srednješolski izobraževalni program (trgovska akademija), se namesto spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika.

Če ste končali nadaljevalni izobraževalni program srednjega izobraževanja ali izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega  programa.

Če ste opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja, se v izbirnem postopku up- oštevata spričevali 3. in 4. letnika ter spričevalo o splošni maturi.

Za tiste, ki ste maturitetni tečaj opravili po treh letih izobraževanja v gimnaziji, oziroma za tiste, ki ste splošno maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 24. člena Zakona o maturi (kot 21 letnik), se upošteva le spričevalo o splošni maturi. Za splošni uspeh pri splošni maturi dobite tolikšen delež točk kot za splošno maturo in uspeh v 3. in 4. letniku skupaj.

Če ste opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika gimnazije in spričevalo o poklicni maturi. Če za vpis v določeni študijski program ustrezajo različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se upoštevajo tista, ki so za vas ugodnejša.

Če so pri programu določene posebne nadarjenosti oziroma spretnosti ali psihofizične sposobnosti, je točkovanje navedeno v objavi posamezne šole (poglavje razmestitev programov in obseg vpisa).

7 PREIZKUSI ZNANJA

Če imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, morate predhodno opraviti preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) ter matematike ali tujega jezika. V prijavi morate navesti, kateri predmet ste izbrali. Preizkus opravite v izpitnih rokih in po pravilih, ki veljajo za poklicno maturo.

Za opravljanje preizkusov znanja se morate prijaviti sami, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno maturo.

Podrobnejše informacije o opravljanju preizkusov znanja dobite na srednjih  šolah.

8 DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev pošiljajte Višješolski prijavni službi, in sicer:

 1. Če boste opravljali splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v šolskem letu, v katerem se prijavljate na razpis, ali ste jih opravljali po juniju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati.
 2. Če ste srednjo šolo končali z maturo pred junijem 2002 oziroma z diplomo ali zaključnim izpitom ali imate opravljen delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, morate dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložiti k prijavi, in sicer:
 • spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu) ter spričevali tretjega in četrtega letnika oziroma zadnjih dveh letnikov oziroma
 • spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah, potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred junijem 2002, ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj oziroma
 • spričevalo o zaključku izobraževanja, spričevali zadnjih dveh letnikov oziroma dokazila o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj z overjenimi prevodi v slovenščino, če ste že končali srednjo šolo v tujini.

Če so bila spričevala oz. dokazila nostrificirana po predpisih, ki so veljali pred uporabo Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11), lahko prijavi priložite odločbo o nostrifikaciji.

Če odločbe o nostrifikaciji nimate, morate višji strokovni šoli, ki ste jo navedli  pod 1. željo, poslati še posebno vlogo za priznavanje izobraževanja (Obrazec N) in spričevala oziroma dokazila in prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja, pridobljenega v tujini.

Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se prijavljate, ter o tem obvesti Višješolsko prijavno službo. Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, postopek priznavanja izobraževanja ni potreben.

Za spričevalo o splošni maturi se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi.

Dokazilo o uspešno opravljeni mednarodni maturi je diploma International Baccalaureat – IB oziroma listina o uspehu na mednarodni maturi (IBO Results summary), ki vsebuje navedbo, da je mednarodna matura opravljena »Diploma awarded«.

Spričevalu o poklicni maturi sta enakovredna tudi spričevalo o zaključnem izpitu in diploma o končanem štiriletnem srednješolskem izobraževanju, ki sta se izdajala pred uvedbo poklicne mature. Tisti, ki imate učni uspeh v tretjem in četrtem letniku vpisan v indeks, kot dokazilo pošljite prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.

Dokazilo o delovnih izkušnjah je potrdilo delodajalca oz. drug dokument, iz katerega je razvidna vaša delovna  doba.

Kandidati, ki boste letos končali srednjo šolo v tujini, morate višji strokovni šoli, ki ste jo navedli pod 1. željo, poslati spričevala oziroma dokazila ter overjene prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja (Obrazec N – dostopen na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130 ), Kandidati, ki boste letos končali srednjo šolo v tujini in 17. marca 2023 še nimate izdanega spričevala morate posredovati dokazila ter overjene prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja (Obrazec N) najpozneje do 3. julija 2023 za prvi prijavni rok in do 31. avgusta 2023 za drugi prijavni rok.

Potrdila o opravljenem preizkusu posebne nadarjenosti oz. psihofizičnih sposobnostih, ki je pogoj za vpis v program Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov, Organizator socialne mreže, ni treba pošiljati. O tem Višješolsko prijavno službo obvesti pristojna višja strokovna šola.

Opozorilo!

V prijavnem postopku so dokazila o srednješolski izobrazbi, ki jih morate priložiti prijavi, fotokopije oziroma skenirana dokazila oziroma spričevala. Ne pošiljajte originalnih spričeval!

9 IZBIRNI POSTOPEK

Tisti, ki boste v prijavi na prvem mestu navedli višješolski študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje.

Tisti, ki boste v prijavi na prvem mestu navedli študijski program, za katerega bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, boste sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje in imeli dovolj točk v skladu z merili za izbiro. Enako velja za programa, navedena na drugem in tretjem mestu.

V kolikor za študijska programa, navedena na drugem in tretjem mestu, ne bo omejitve vpisa, boste sprejeti, če boste izpolnjevali splošne vpisne pogoje, razen, če bo za vpis vanju prijavljenih preveč kandidatov, ki so ju navedli na drugem in tretjem mestu. V tem primeru boste izbrani v skladu z merili, ki so s študijskimi programi določena ob omejitvi  vpisa.

V programa na drugem oziroma tretjem mestu se ne morete uvrstiti, če vsa mesta v njih zasedejo kandidati, ki so ju napisali na prvem mestu.

Na sezname sprejetih se boste uvrstili tudi kandidati z enakim številom točk, kot jih ima zadnji uvrščeni glede na število prostih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa.

Izidi izbirnega postopka bodo znani najpozneje do 21. julija 2023 (prvi prijavni rok) in do 22. septembra 2023 (drugi prijavni rok). Višješolska prijavna služba vam bo poslala obvestilo o izidu izbirnega  postopka.

Na sezname sprejetih kandidatov se boste lahko naknadno uvrstili tisti, ki:

 • ste srednjo šolo končali v tujini, višje strokovne šole pa niso mogle opraviti postopka priznavanja izobraževanja do začetka izbirnega postopka v prvem roku,
 • ste se pritožili in je bilo tako odločeno v pritožbenem postopku, in sicer, če boste imeli najmanj toliko točk kot zadnji uvrščeni kandidat s seznama oziroma, če ste se prijavili v študijski program brez omejitve

Kandidati s posebnimi potrebami so sprejeti v program, v katerega so se prijavili, če izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za vpis.  O tem odloči pristojni organ višje strokovne šole na podlagi vaše posebne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih morate priložiti prijavi ali poslati višji strokovni šoli, v prijavi navedeni na prvem mestu, najpozneje do 17. julija 2023, kasneje pa le, če je po tem roku prišlo do upravičenih razlogov za to.

Višješolska prijavna služba bo tiste, ki se boste naknadno uvrstili, in višje strokovne šole, na katere boste sprejeti, pisno obvestila o izidu izbirnega postopka.

10 PRITOŽBE

Zaradi kršitev postopka v zvezi s prijavnim oziroma izbirnim postopkom se kandidat lahko pritoži. Pritožba se pošlje po pošti ali osebno vloži pri višješolski prijavni službi, in sicer:

 • Prvi prijavni rok: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov do avgusta 2023, višje strokovne šole odločijo o pritožbah kandidatov in o tem obvestijo kandidate najkasneje do 22. avgusta 2023.
 • Drugi prijavni rok: Višješolska prijavna služba sprejema morebitne pritožbe kandidatov do septembra 2023, višje strokovne šole odločijo o pritožbah kandidatov in o tem obvestijo kandidate najkasneje do 5. oktobra 2023.

11 IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno  šolo do 6. oktobra 2023.

Kandidati za vpis v izredni študij se lahko vpisujejo na še nezasedena vpisna mesta tudi po zaključku drugega prijavnega roka v skladu z razpisom.

Nezasedena vpisna mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci. Šola na svoji spletni strani objavi način in izvedbo vpisa na nezasedena vpisna mesta.

12 DRŽAVLJANI DRUGIH DRŽAV

Na vpisna mesta lahko kandidirajo in se izobražujejo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije:

 • Slovenci brez slovenskega državljanstva,
 • državljani držav članic Evropske unije  in
 • tuji državljani, ki se izobražujejo po načelu vzajemnosti ali če so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

12.1 Dodatna vpisna mesta za redni študij

Za redni študij so lahko razpisana dodatna vpisna mesta za vpis državljanov držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti (Črna gora, BiH, Makedonija, Srbija in Kosovo), in sicer največ do treh odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program. Kandidati se lahko po zaključku drugega prijavnega roka vpišejo tudi na še prosta vpisna mesta, razpisana za vpis v redni študij, in sicer največ do šest odstotkov od števila razpisanih vpisnih mest za posamezen program.

12.2 Dodatna vpisna mesta za izredni študij

Za izredni študij so lahko razpisana dodatna vpisna mesta za vpis tujcev, in sicer največ do 50 odstotkov od števila vpisnih mest, razpisanih za vpis v posamezen program.

Tujci so osebe, ki:

 • niso Slovenci brez slovenskega državljanstva, nimajo državljanstva Republike  Slovenije,
 • nimajo državljanstva drugih držav članic Evropske unije,
 • niso sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne  namene,
 • niso državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanj po načelu vzajemnosti.

13 OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE

Študenti, ki želite zamenjati študijski program in te pravice ali pravice do ponavljanja letnika še niste izrabili, se morate prijaviti tako kot drugi kandidati.

14 VPIS IN PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Sprejete kandidate bo višja strokovna šola na katero ste bili sprejeti, pisno povabila k vpisu, in sicer:

 • v prvem prijavnem roku do avgusta 2023,
 • v drugem prijavnem roku do 2. oktobra

Dodatna pojasnila o razpisu za vpis lahko dobite na višjih strokovnih šolah, pa tudi na Višješolski prijavni službi na telefonski številki: 03 428 58 82 ali elektronskem naslovu: vispris@guest.arnes.si.

15 PREGLED VPISNIH MEST

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 620 57 70
elektronska pošta: vssreferat@scng.si
spletna stran: http://vss.scng.si

Program Vpisna mesta Dodatna vpisna mesta
redni izredni redni izredni
Informatika 60 15 2 2
Mehatronika 40 15 1 2
Upravljanje podeželja in krajine 30 15 1 2

16 INFORMATIVNI DAN

V predavalnici VN8:
• v petek, 17. 2. 2023, ob 9.30 uri za redni študij, ob 16. uri za redni in izredni študij;
• v soboto, 18. 2. 2023, ob 9.30 uri za redni in izredni študij.

17 RAZPIS ZA SPREJEM ŠTUDENTOV VIŠJIH ŠOL V DIJAŠKE DOMOVE V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024

17.1 INFORMATIVNI DAN

  Dne 17. in 18. februarja 2023 bo v dijaških domovih informativni dan, na katerem bodo kandidatom za sprejem posredovane podrobnejše informacije v zvezi s sprejemom in bivanjem v dijaški domu.

17.2 PRIJAVA ZA SPREJEM IN VPIS

Kandidati, ki bodo želeli v šolskem letu 2023/2024 bivati v dijaškem domu, dijaškemu domu, za katerega so se odločili, pošljejo izpolnjeno prijavnico za sprejem v dijaški dom, ki bo na voljo v dijaških domovih ter na spletnih straneh portala gov.si in e-uprava (prijavnica).

Kandidati se v dijaški dom vpišejo od 3. 7. 2023 do zasedbe prostih mest oz. do 30. septembra 2023. Kandidatu ob vpisu predloži dokazilo o statusu študenta. Če se kandidat ne vpiše v šolo, ki jo je navedel na prijavnici za sprejem v dijaški dom, sam pravočasno obvesti dijaški dom, v katero šolo se je vpisal in sporoči druge spremembe, ki se nanašajo na sprejem v dijaški dom.

18 PROSTA MESTA ZA ŠTUDENTE VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL V DIJAŠKIH DOMOVIH

NAZIV ŠOLE / DIJAŠKEGA DOMA Naslov dekleta fantje skupaj
DIJAŠKI DOM NOVA GORICA Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica 10 20 30

19 BIVANJE ŠTUDENTOV VIŠJEŠOLSKEGA ŠTUDIJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH IN PRI ZASEBNIKIH

Študenti lahko subvencionirano bivajo tudi v študentskih domovih in kandidirajo na mesta, ki jih nekateri dijaški domovi razpisujejo v okviru razpisa za subvencionirana ležišča za študente. Prijavni postopek in subvencioniranje zanje poteka na enak način kot za visokošolske študente.

Do  1. junija bo objavljen javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih, v katerem so navedeni pogoji, vsa zahtevana dokazila, roki za oddajo prošenj ter pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov. eUprava – Vloga (gov.si)

 

 

 

Skip to content