Kdo se lahko vključi v program?

V program brezplačnega študija se lahko vključi vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje in je vpisan v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja).

Izredni študent, ki je že bil tri leta vpisan v višješolski program, se ne more vključiti v projekt. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat izpolniti prijavo in dostaviti ustrezna dokazila o zaposlitvi (npr. potrdilo delodajalca, izpis ZPIZ o zavarovanju v Republiki Sloveniji, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, ipd.).

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim vpisanim izrednim študentom, ki je na podlagi izpolnjenih pogojev izbran za vključitev v projekt, šola sklene pogodbo o izobraževanju. V njej so zapisane  obveznosti študentov.

Za izbrane izredne študente je študij na teh programih do vključno leta 2022 brezplačen, v kolikor študenti redno izpolnjujejo študijske obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Višja šola lahko udeležencem zaračuna prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2011).

Če študent ne opravi vseh v pogodbi določenih obveznosti ali če prekine študij, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije, morajo udeleženci v projektu izpolnjevati Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS.