Študijski program

Študijski program ponuja veliko izbirnih modulov, kar omogoča prilagajanju izobraževanja potrebam okolja in omogoča pridobivanje kompetenčnega znanja širšega področja tudi v obveznem izbirnem delu programa.

Stroka je v programu nadgrajena z novimi dognanji, predvsem pa prepletena s področji, ki ji izboljšajo uporabnost v praksi.

Program je vrednoten po kreditnem sistemu ECTS in omogoča uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Ob upoštevanju zahtev poklicnih standardov smo v program vgradili tudi generične kompetence, ki jih uresničujemo na višji strokovni šoli, predvsem uporabo ustreznega strokovno-teoretičnega znanja, sposobnost vodenja temeljnih postopkov in reševanje strokovnih problemov, sposobnost uporabe znanja za ustrezno strokovno komunikacijo, sposobnost reševanja strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil.

Tipična dela, ki jih opravlja inženir mehatronike

Inženir mehatronike je skrbnik, upravljalec, načrtovalec, razvijalec ali vzdrževalec zahtevne avtomatizirane linije ali drugega mehatronskega sistema. Pri svojem delu združuje različna tehniška znanja s področij strojništva, elektrotehnike in informatike.

Možna strokovna področja za opravljanje dela: proizvodne tehnologije, pnevmatika, elektropnevmatska, hidravlika, senzorji, aktuatorji, PLC, programiranje, robotika, CNC, industrijska vodila, (servo)pogonski sistemi in mehanizmi, meritve, krmiljenje in regulacije, testiranje, vzdrževanje, servisiranje, projektiranje.

V času študija pridobijo diplomanti uporabna znanja – kompetence, ki jih lahko uporabljajo za razvoj, nadzor, upravljanje in vzdrževanje obstoječih in v bodočnosti pri­hajajočih mehatronskih strojev in sistemov, kot so npr. avtomatizirane naprave in stroji (proizvodnja, gospodinjstvo, vozna sredstva, …), roboti, fotoaparati, kamere, fotokopirni stroji, uporabniško in okoljevarstveno prijazni stroji.

Uspehi in pogledi naprej

Vpis v višješolski program Mehatronika v zadnjih letih potrjuje velike potrebe po tovrstnem kadru na Goriškem, na Obali in Krasu ter na Notranjskem. Zanimanje v gospodarstvu in obrti je za praktično usposobljene kadre  izjemno veliko. Z veliko mero gotovosti trdimo, da se bo trend zanimanja za študij na našem centru ohranil tudi v prihodnosti.

Gospodarstvo in obrt na Primorskem namreč zelo potrebujeta inženirje s področja strojništva in elektrotehnike, naši diplomanti – inženirji mehatronike pa zelo dobro zadostijo vsem zahtevam in potrebam delodajalcev.