1. letnik

Strokovna terminologija v tujem jeziku

Predmet obravnava splošne, poslovne in strokovne jezikovne vsebine vezane na program Mehatronika. Predstavimo sebe in svoje delovno okolje, napišemo poslovno pismo, opravimo intervju za delovno mesto, opišemo, kako kaj deluje, beremo o novostih in zanimivostih, širimo besedni zaklad in se ga trudimo pravilno uporabljati.

Poslovno komuniciranje in vodenje

Pri predmetu bodo študenti spoznali pravila učinkovitega pisnega in ustnega komuniciranja ter pomen govorice telesa. Seznanili se bodo z različnimi stili vodenja, delom v timu in organizacijsko kulturo. Predmet je praktično naravnan – študentom pomaga na poti do uspešnega sodelovanja v poslovnem svetu.

Računalništvo in informatika

Splošni cilj predmeta je uporaba opreme in orodij informacijsko-komunikacijske tehnologije za reševanje informacijskih problemov. Pridobivamo znanja s področja uporabe računalniških programov za urejanje besedil in predstavitev, obdelave podatkov v preglednicah ter praktične rabe podatkovnih baz.

Praktično izobraževanje

Študenti 1. letnika opravijo 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, kjer povezujejo teorijo s prakso ter se srečujejo z realnimi problemi in izzivi.

Osnove strojništva

Študenti bodo pri  tem predmetu spoznali osnove mehanike (statika, dinamika in trdnost) in osnove konstrukcijske dokumentacije. Cilj predmeta je, da študent spozna pomen  strojništva v  mehatroniki. To omogoča, skupaj z ostalimi znanji,  celovit pristop pri načrtovanju, izbiri, nadzoru in vzdrževanju mehatronskih strojev in naprav.

Osnove elektrotehnike

Vsebina predmeta vodi študenta od spoznavanja zakonitosti posameznega elektrona do celovitega razumevanja električnega pogona. Slušatelj spozna temeljne zakonitosti elektrotehnike, osnovne gradnike električnih strojev in naprav ter njihovo delovanje.

Trajnostni razvoj

Študenti bodo seznanjeni z zakonskimi zahtevami varstva okolja, varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Seznanjeni bodo tudi z globalnimi in nacionalnimi strategijami, ukrepi ter primeri dobrih praks na omenjenih področjih, s katerimi želimo odpraviti ali vsaj omejiti škodljive vplive v življenjskem in delovnem okolju in se približati ciljem trajnostnega razvoja.

Sistemi mehatronike I

Študenti pridobijo temeljna znanja o avtomatizaciji. Načrtujejo pnevmatične, hidravlične in hibridne krmilne sisteme. Spoznajo osnovni nabor ukazov za PLK iz družine FX, programsko opremo GX Dev in GXW2. Za načrtovanje in simulacijo pnevmatičnih in hidravličnih vezij uporabljajo programa AS 5.0 in FluidSIM 4.0. Vaje se izvajajo na FESTO opremi.

Meritve

Študenti bodo spoznali osnove meritev (meroslovja) in zagotavljanje kakovosti izdelkov. Pri predavanjih in vajah bodo usvojili strojni del tehnoloških in tehničnih meritev v mehatroniki.

2. letnik

Ekonomika podjetja

Pri tem predmetu študenti pridobijo znanja, veščine in spodbude za samostojno podjetniško pot po končanem študiju. Poudarek je tudi na sodobnih pristopih digitalnega marketinga.

Praktično izobraževanje

Študenti 2. letnika opravijo 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, kjer povezujejo teorijo s prakso ter se srečujejo z realnimi problemi in izzivi.

Sistemi mehatronike II

Študenti pridobijo praktična znanja podprta s teoretičnimi osnovami o PLK, motornih pogonih in osnovah vodenja brez in s povratno zvezo, varnostnih krmiljih in krmilnih omarah. Pri uporabi PLK spoznajo razširjeni nabor ukazov za programiranje. Uporabljajo SW GXD in GXW2. Vaje z Mitsubishijevimi krmilniki iz družine FX se izvajajo na mehatronskih sistemih FESTO in drugih učilih.

Tehniški predpisi in projektiranje

Osnova mehatronskih sistemov je v iskanju optimalne rešitve za zastavljeno nalogo. Za samo projektiranje ni dovolj, da se idejna rešitev odkrije, oblikuje in tehnično detajlira, pač pa moramo upoštevati tudi stopnjo enostavnosti (ekonomičnost izdelave in uporabe), zanesljivost delovanja ter varnost za človeka in okolje.

Komunikacijske tehnologije in storitve

Študenti pridobijo s pomočjo številnih poenostavitev uporabna znanja o telekomunikacijskih elementih, napravah, sistemih in storitvah. V študijski proces vključujemo primerjalne analize uporabnosti različnih komunikacijskih tehnologij in vpliv storitev na družbo ter posameznika v njej. Cilj predmeta je pridobivanje uporabnih znanj s področja konvergence IKT v povezavi z industrijo ter vsakdanjim življenjem danes in v prihodnosti.

Programiranje v avtomatiki

Študenti pridobijo praktična znanja potrebna za avtomatizacijo različnih sistemov vodenja v industrijskih procesih. Spoznajo vizualizacijo procesov in področna vodila potrebna za povezavo. Vaje se izvajajo na proporcionalnih in servo hidravličnih sistemih in drugih mehatronskih sistemih opremljenimi z industrijskimi komponentami.

Tehnološki procesi

Študent dobi pregled glavnih tehnoloških procesov, kot so preoblikovanje, odrezovanje in spajanje. Na osnovi pridobljenega znanja je sposoben izbrati pravi postopek za izdelavo strežnih in montažnih sistemov. Študent spozna tudi stopnjo in način avtomatizacije posameznega tehnološkega procesa, naprave. Poudarek je tudi na mehatronskih sistemih na posameznih napravah.

Robotski sistemi

Študenti spoznajo pomen in ekonomiko uvajanja robotizacije v industriji, definicije, standarde v robotiki, sestavo, tipe in uporabnost industrijskih robotov. Študenti usvojijo različne možnosti programiranja in vodenja IR. Pri delu uporabljajo varnostne mehanizme za vodenje, spoznajo postopek kalibracije in orodja. Vaje se izvajajo na 6 osnem robotu KUKA KR3 in FESTO učilih.

Računalniško podprte tehnologije

Predmet obravnava sodobne obdelovalne procese in avtomatizacijo proizvodnje ob podpori računalnika. Je podpora ostalim strokovnim predmetom v smislu numeričnega – računalniškega reševanja zastavljenih analitičnih problemov s pomočjo različnih računalniških tehnologij. Predhodno pridobljena osnovna znanja o orodjih, parametrih obdelave in obdelovalnih postopkih se nadgrajujejo, pri čemer se izgrajuje smisel za uporabo računalnika pri hitri in učinkoviti prilagoditvi proizvodnje ter za avtomatizacijo proizvodnih procesov nasploh.

 Razvoj programskih aplikacij

Med predavanji študent spozna osnove programiranja in razvoja računalniških aplikacij. Pri laboratorijskih vajah preizkusi svoje znanje na praktičnih primerih, ki zajemajo povezljivost računalnika z mikrokontrolerjem, krmiljenje različnih naprav (mobilni robot, quadcopter) s pomočjo računalniškega grafičnega vmesnika in programiranje takih naprav.

Multimediji

Predmet je razdeljen na tri vsebinske sklope, in sicer na obdelavo slik, zvoka ter videa. Na laboratorijskih vajah se za obdelavo slik uporabljata programa Photoshop ter Illustrator, za obdelavo zvoka Audition, za obdelavo videa pa program Premiere. Pri predavanjih študent spozna osnovne pojme, ki so nujno potrebni za izdelavo seminarske naloge oz. pri praktičnem delu.

Pogoni in mehanizmi

Študent spozna vrste pogonov, načinov prenosa linearnega in rotacijskega gibanja. Pogone spoznava preko izdelanih učil. Na tak način spoznamo delovanje asinhronskih motorjev, koračnih in servo motorjev. Podrobneje se seznani tudi z jermenskimi, verižnimi pogoni in reduktorji. Po končanih vajah bi študent moral znati določiti ustrezno vrsto pogona in ga pravilno izbrati glede na zunanje obremenitve in gibanja.