Pogoji za vpis

V višješolski študijski program Mehatronika se lahko vpišejo vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit pred uvedbo poklicne mature) po katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne ali poklicno-tehniške izobrazbe oz. gimnazije.

Vpišejo se lahko tudi tisti, ki so opravili zaključni izpit po ustreznem triletnem srednješolskem poklicnem programu in imajo mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta ustreznih delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, ki je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti pri vajah in praktično izobraževanje.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Pogoji za dokončanje

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, …):

1. Vse obvezne module v obsegu 68 kreditnih točk

 • M1 – Komunikacije v tehniki
 • M2 – Osnove mehatronike
 • M3 – Mehatronika 1
 • M4 – Osnove ekonomije
 • M5 – Mehatronika 2

2. Enega izmed  izbirnih modulov v obsegu 16 kreditnih točk

 • M6 – Avtomatizacija
 • M7 – Robotika
 • M8 – Proizvodni sistemi

3. Enega izmed izbirnih predmetov v obsegu 5 kreditnih točk

 • Programiranje v avtomatiki
 • Robotski sistemi 1
 • Računalniško podprte tehnologije
 • Razvoj programskih aplikacij
 • Multimediji
 • Pogoni in mehanizmi

4. Prostoizbirni predmet (5 kreditnih točk)

5. Diplomska naloga ( 5 kreditnih točk, skupaj s praktičnim delom 10 kreditnih točk).

Diplomsko delo je sestavljeno iz praktičnega dela, pisne diplomske naloge in ustnega zagovora. Temo diplomskega dela določita mentor v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje in predavatelj višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oz. storitev.