Pogoji za vpis

V višješolski študijski program Informatika se lahko vpiše vsak, ki je opravil maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit pred uvedbo poklicne mature) po kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne ali poklicno-tehniške izobrazbe oz. gimnazije.

Vpiše se lahko tudi tisti, ki je opravil zaključni izpit po ustreznem triletnem srednješolskem poklicnem programu in ima mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit.

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti, …) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Pogoji za dokončanje

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge, …):

1. Vse obvezne module v obsegu 68 kreditnih točk

 • Komunikacije v tehniki
 • Postavitev in konfiguracija omrežij
 • Kodiranje programov
 • Osnove ekonomije

2a. Obvezna modula v obsegu 28 kreditnih točk (poklicni standard Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za računalniške sisteme in omrežja)

 • Sistemsko administriranje
 • Upravljanje podatkovnih omrežij
 • in enega od naslednjih izbirnih modulov v obsegu 14 kreditnih točk
  • Izdelava programskih aplikacij
  • Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov
  • Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev
  • Podatkovna omrežja

ali

2b. Obvezna modula v obsegu 28 kreditnih točk (poklicni standard Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze)

 • Izdelava programskih aplikacij
 • Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov
 • in enega od naslednjih izbirnih modulov v obsegu 14 kreditnih točk
  • Sistemsko administriranje
  • Upravljanje podatkovnih omrežij
  • Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev
  • Podatkovna omrežja

3. Prostoizbirni predmet (5 kreditnih točk)

4. Diplomsko delo (5 kreditnih točk)

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomskega naloge in zagovora.

Temo diplomskega dela določita mentor v organizaciji, kjer se študent praktično izobražuje in predavatelj višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oz. storitev.