PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

PROGRAM

Izredni Studij

Preberi vec o tem programu.
Referat za študijske zadeve
Martina Kodelja

05 62 05 700

vssscng(@)scng.si

vsak delovni dan od 9.30 − 11.30 in od
13.00 − 14.30

VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
VSS DOKUMENTI

Dokumenti

Poglej vse dokumente.
O SOLI

Vizija in Poslanstvo

Vrednote, poslanstvo, vizija in strategija ŠC Nova Gorica, Višje strokovne šole
Vrednote Višje strokovne šole so: uporabnost znanj, ažurnost na področju stroke, povezovanje z okoljem in prilagodljivost.

Poslanstvo Višje strokovne šole

Odlikuje nas strokovnost, majhnost, prilagodljivost in s tem usmerjenost na posameznika. Naši dveletni višješolski študijski programi s svojo usmerjenostjo v praktično usposobljenost diplomantov. Višja strokovna šola predstavljajo alternativo akademsko bolj usmerjenim študijskim programom visokih strokovnih šol in fakultet.

Sodelovanje VSŠ s partnerskimi institucijami poteka na različne načine. Poleg drugih enot v Centru mednje sodijo številna podjetja doma in v tujini ter številne druge organizacije. Naš glavni cilj je prepoznavanje potreb v delovnih okoljih in njihovo apliciranje v izvedbo študijskih programov ter spodbujanje vseživljenjskega učenja.

 


 

Predavatelji

Predavateljem omogočamo specialistična usposabljanja, obiske strokovnih prireditev in sodelovanje na mednarodnih konferencah sami pa organiziramo različne strokovne dogodke (okrogle mize, usposabljanja, seminarje, …).

Študenti

Študentom – bodočim diplomantom podajamo praktične izkušnje iz stroke in poslovnega sveta, usmerjamo jih na študijski poti, omogočamo jim študijske izmenjave in obiske sejmov ter drugih strokovnih prireditev.

Študij na ŠC Nova Gorica je podprt s sistemom e-učilnic, kjer lahko študenti dostopajo do gradiv in sprotno dobivajo vse potrebne informacije, povezane s študijem.

Rezultati

Rezultati dela se odražajo v kakovosti, primerljivosti z vsemi ostalimi institucijami na tem področju, večanju konkurenčnosti na področju terciarnega izobraževanje in v razvoju posameznikov ter sistemov, ki so povezani z Višjo strokovno šolo.

Na VSŠ smo prepričani, da na tehniškem področju različnim posameznikom in podjetjem zagotavljamo znanje v skladu z njihovimi pričakovanji.

 


 

Vizija Višje strokovne šole

Prepoznavni smo po inovativnosti, tehničnih znanjih, razvojnih projektih, vse življenjskem učenju, kakovostnih, novih pedagoških metodah in načelih v Goriški regiji, nacionalno in mednarodno.

V novih, kakovostnih in sodobno opremljenih prostorih dolgoročno zagotavljamo kadre za potrebe regije in povezovanje s podjetji in razvojnimi inštitucijami na področju novih tehnologij in ekološkega osveščanja.

Razvijamo in izkoristimo vse potenciale zaposlenih, pedagoški delavci so usposobljeni za nove metode dela.

Vsakomur omogočamo razvoj njegovih sposobnosti.

Cilji Višje strokovne šole

 • Obstoj, utrjevanje položaja, vsestranski razvoj in nadaljevanje uveljavljanja ŠC Nova Gorica kot celote in VSŠ v svojem okolju.
 • Skrb za kakovost in primerljivost študijskega procesa kot celote ter vsake njene komponente (dobra organiziranost, strokovno usposobljeni predavatelji, odlična laboratorijska oprema, dobro organizirano in izpeljano praktično izobraževanje, ekskurzije, sejmi, študijske izmenjave z tujino).
 • Ohranitev obstoječega števila študentov (navkljub upadu srednješolske populacije in »poplavi« visokošolskih programov na Goriškem).
 • Večina predavateljev VSŠ (približno 70 %) bo tudi v bodoče izhajala iz drugih organizacijskih enot znotraj ŠC Nova Gorica in bo imela delno delovno obvezo tudi v drugih enotah.
 • Ostale enote ŠC in VSŠ si bodo v skladu s potrebami izmenjevale, posojale ter koordinirano uporabljale vse razpoložljive prostorske, materialne in kadrovske vire
 • Zaposlenim na VSŠ in drugim bomo ponudili možnost strokovnega razvoja in napredovanja.
 • Povečanje zadovoljstva vseh vpletenih (zaposleni, študenti, diplomanti, podjetja, lokalna skupnost).
 • Posebna skrb za tehnologije, ki podpirajo izvajanje študijskega procesa.
 • Razširitev nabora višje oz. visokošolskih programov in vpeljava študijskega procesa na vsaj eni dislokaciji (vpeljava enega študija na daljavo, vpeljava enega diferencialnega programa, ki omogoča vertikalni prehod iz višje na visoko šolo).
 • Ustanovitev novega zavoda ali drugovrstne institucije, ki bi pod okriljem ŠC Nova Gorica omogočal ustanovitev Visoke strokovne šole ter s tem nadaljevanje izobraževanja diplomantov VSŠ na lokaciji ŠC Nova Gorica.
 • Povečanje količine, kakovosti in oblik sodelovanja s socialnimi partnerji.