Prijavitelj projekta ŠC Nova Gorica je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji uspešen pri prijavi na javni razpis “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022” Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

V okviru projekta MUNERA3 se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani.

V obdobju 2018–2022 bomo na Višji strokovni šoli, ŠC Nova Gorica izvajali višješolske študijske programe Informatika, Mehatronika in Upravljanje podeželja in krajine.  V okviru projekta MUNERA 3 bo za zaposlene študente izobraževanje brezplačno.

Šolski center Nova Gorica, Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2018/2019 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila 15 kandidatov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Šolskega centra Nova Gorica, Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. V višješolski študijski program se lahko vpišete:

– s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002);

– z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2018/2019).

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak, ki bo v program vključen, mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja).

Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti vključenih v projekt 

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2018/19 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

  • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa,
  • kriterij za 2. in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2018/19 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

  • 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: 5 študentov,
  • 2. in 3. cikel: 5 študentov,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: 10 študentov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 30. 9. 2018. Prijave se pošljejo na elektronski naslov vssreferat@scng.si.

Obrazec  – vloga za vključitev v projekt MUNERA 3

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 5. 10. 2018. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z ravnateljem po dogovoru.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov vssreferat@scng.si oziroma pokličete na telefonsko številko 05 62 05 770.

celotno besedilo prispevka