Dokumenti VSŠ

Višja strokovna šola je javna višja strokovna šola, ki deluje kot samostojna enota na področju terciarnega izobraževanja pod okriljem Šolskega centra Nova Gorica in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Predavatelji in drugi zaposleni ter študentje podajajo mnenja oz. soodločajo o vseh zadevah preko različnih organov (svet zavoda, strateški svet, komisija za kakovost, pravilniki…). Na VSŠ je vzpostavljen odprt komunikacijski proces z vsemi, ki so kakorkoli vključeni ali posredno povezani s študijskim procesom.

Strateški svet

V Strateškem svetu so predstavniki delodajalcev, študentov in diplomantov. Strateški svet se običajno sestaja neposredno pred sejami Sveta zavoda ŠC Nova Gorica.

Ravnatelj

Ravnatelj vodi in usklajuje delo predavateljskega zbora. Ravnatelj je tudi varuh pravic študentov, pri čemer pazi na pravično in premišljeno uravnoteženje dolžnosti in pravic študentov.

Predavateljski zbor

Sestavljajo ga vsi predavatelji. Na sestanke predavateljskega zbora so vabljeni tudi inštruktorji in laboranta. Večina zunanjih predavateljev prihaja iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. Njihovo obveščenost in sodelovanje zagotavljamo tako, da se sestanka udeleži vsaj en predavatelj iz tega zavoda. Dodatno obveščanje, koordiniranje dela, povečano stopnjo sodelovanja in njihovo angažiranost zagotavljamo tako, da imamo v programu UPK vodjo programskega področja, ki skrbi za komunikacijo in koordinira delo med predavatelji tega zavoda ter na dislokaciji v Šempetru. Komunikacija z vsemi člani poteka preko e-pošte in e-učilnice Kabinet predavateljev.

Študijska komisija

Študijska komisija potrjuje dispozicije diplomskih nalog, odloča o priznavanju izpitov opravljenih na drugih šolah, o priznavanju praktičnega izobraževanja in ponavljanju (ponovnem obiskovanju letnika).

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Vsakoletni rezultat dela te komisije je izkazan v javno objavljenem samoevalvacijskem poročilu.

Strokovni aktivi

Aktivi sodelujejo z drugimi strokovnimi aktivi na Centru. Naloga aktivov je usklajevanje dela predavateljev in inštruktorjev, medpredmetno povezovanje, planiranje izobraževanja, strokovnega razvoja posameznega programa, predavateljev in inštruktorjev, razvoja učnih sredstev, implementacije nove in vzdrževanja obstoječe opreme. Na VSŠ delujejo štirje strokovni aktivi.

  • Poslovno-komunikacijski aktiv na VSŠ
  • Aktiv Informatika na VSŠ
  • Aktiv Mehatronika na VSŠ
  • Aktiv Podeželje na VSŠ

Disciplinska komisija

To komisijo sestavljajo predsednik Študijske komisije, predsednik Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter predsednik Študentskega sveta.

Študentski svet

Sestavljajo ga študenti, ki so najbolj aktivni in odgovorni ter delajo v interesu Skupnosti študentov. Študentski svet ima mentorja, ki vzpodbuja, svetuje in pomaga pri zastavljanju ciljev in realizaciji nalog, ki si jih ta organ postavi na začetku vsakega študijskega leta. Volitve članov v ta organ za člane se izvajajo vsak začetek študijskega leta.

Študente stalno vzpodbujamo k sodelovanju v vseh organih; svetujemo, da pri volitvah kandidirajo predstavniki vseh treh študijskih programov in obeh načinov študija (uravnotežena zastopanost). VSŠ je pri aktiviranju odgovornega in operativnega delovanja študentov zelo uspešna, kar je bilo izkazano tudi v zadnjem poročilu NAKVIS.

Organi VSŠ so sestavljeni in delujejo skladno s predpisanimi pravnimi akti.