Pogoji za vpis

V višješolski študijski program Upravljanje podeželja in krajine se lahko vpišejo vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo (ali zaključni izpit pred uvedbo poklicne mature) po katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne ali poklicno-tehniške izobrazbe oz. gimnazije. Vpišejo se lahko tudi tisti, ki so opravili zaključni izpit po ustreznem triletnem srednješolskem poklicnem programu in imajo mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta ustreznih delovnih izkušenj in opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo. Preizkus znanja iz zgoraj navedenih splošno izobraževalnih predmetov lahko kandidat opravi na Šolskem centru Nova Gorica.

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje tisti študent, ki uspešno opravi vse obveznosti modulov 1. letnika (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti, …) v obsegu 60 KT.

Študijska komisija višje strokovne šole lahko na osnovi pisne vloge dovoli študentu/študentki napredovanje v primeru, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov in praktičnega izobraževanja 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT ter vse obveznosti na vajah, vendar mora študent za napredovanje v 2. letnik v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja za 1. letnik.

Študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi učne obveznosti modulov in praktičnega izobraževanja istega letnika v obsegu 20 KT

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/-ka opraviti študijske obveznosti (izpite, vaje, seminarske naloge, …) in sicer:

1. vse obvezne module in predmete v obsegu 52 kreditnih točk:

 • Poslovno-ekonomski modul,
 • Komunikacijski in informacijski modul,
 • Podjetništvo z organizacijo,
 • Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije,
 • Razvoj podeželja z zakonodajo,
 • Rastlinska pridelava in reja živali.

2. Izbirne module in predmete v obsegu 32 kreditnih točk:

 • Vodenje rastlinske pridelave,
 • Varstvo rastlin,
 • Vodenje reje živali,
 • Turizem in šport na podeželju,
 • Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami,
 • Ekološka pridelava hrane,
 • Logistika in mehanizacija v kmetijstvu,
 • Terapevtska in socialna dejavnost na podeželju,
 • Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti,
 • Vinarstvo.

3. Prosto-izbirni predmet 5 kreditnih točk

4. Praktično izobraževanje 26 kreditnih točk

5. Diplomsko delo 5 kreditnih točk

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in iz zagovora.  Študent/-ka izbere temo diplomskega dela na začetku 3. semestra. Določi jo mentor v organizaciji, kjer se praktično izobražuje skupaj s predavateljem višje strokovne šole. Študent lahko za diplomsko delo pripravi in izvede tudi projekt ali storitev.