1. letnik

Poslovno sporazumevanje in vodenje

Pri predmetu bodo študenti spoznali pravila učinkovitega pisnega in ustnega komuniciranja ter pomen govorice telesa. Seznanili se bodo z različnimi stili vodenja, delom v timu in organizacijsko kulturo. Predmet je praktično naravnan – študentom pomaga na poti do uspešnega sodelovanja v poslovnem svetu.

Ekonomika in menedžment podjetij

Pri tem predmetu študenti pridobijo znanja, veščine in spodbude za samostojno podjetniško pot po končanem študiju. Poudarek je tudi na sodobnih pristopih digitalnega marketinga.

Strokovna terminologija v tujem jeziku

Predmet obravnava splošne, poslovne in strokovne jezikovne vsebine vezane na program Upravljanje podeželja in krajine. Predstavimo sebe in svoje delovno okolje, napišemo poslovno pismo, opravimo intervju za delovno mesto, opišemo, kako se kaj naredi, beremo o novostih in zanimivostih, širimo besedni zaklad in se ga trudimo pravilno uporabljati.

Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja 

Splošni cilj predmeta je uporaba opreme in orodij informacijsko-komunikacijske tehnologije za reševanje informacijskih problemov. V ta namen se učimo uporabe računalniških programov za urejanje besedil, pripravo računalniških predstavitev ter obdelavo podatkov v preglednicah. Z njimi izvajamo statistične obdelave podatkov.

Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije

Sodobna realnost vse bolj kliče po spremembah človekovega ravnanja. Vedno večje število prebivalstva, vedno bolj razvijajoča se industrija in vedno večja želja korporacij po dobičku povzročajo neravnovesje v naravi, ki ga zdaj lahko čutimo v teku svojega življenja. Reševanje krize na račun pospešenega ropanja omejenega globalnega okoljskega kapitala ni le zgrešeno, ampak tudi neetično. Pri tem je seveda nujno upoštevati ravnovesje med skrbjo za okolje in ekonomijo.

Rastlinska pridelava in reja živali

Rastlinska pridelava zajema znanja o podnebnih in talnih dejavnikih, ki so temelj za gojenje kulturnih rastlin. Pridelovalec mora dobro poznati vse pogoje za rast rastlin, da lahko količinsko, kvalitetno in trajnostno usmeri ter vodi njihovo pridelavo. Brez rastlinske pridelave pa si skoraj ne moremo predstavljati reje domačih živali, glede na kmetijske površine in vrsto rastlin, ki jih lahko na njih pridelamo, pa se odločimo za vrsto živali, ki jo bomo redili. Pri pravi izbiri zelo pomaga poznavanje njihove anatomije in reprodukcijskih lastnosti. Ne gre namreč, da bi perutnino krmili samo s senom in travo ali načrtovali telitev 115 dni po osemenitvi.

Praktično izobraževanje

Študenti 1. letnika opravijo 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, kjer povezujejo teorijo s prakso ter se srečujejo z realnimi problemi in izzivi.

 2. letnik

Podjetništvo in trženje

Študenti se seznanijo z osnovnimi pojmi in oblikami podjetništva, z zaželenimi osebnostnimi lastnostmi, znanji in izkušnjami podjetnika ter pridobijo praktične napotke, kako poslovno idejo spremeniti v poslovno priložnost. Seznanijo se tudi s sodobnimi marketinškimi pristopi.

Organizacija in poslovanje

Predmet je interdisciplinarno naravnan, združujemo namreč znanja s področja poslovanja podjetja in poslovne rabe informacijske tehnologije. Naši cilji so pridobiti poslovne podatke, jih analizirati in predstaviti v ustrezni obliki. S pridobljenimi informacijami podpiramo in spremljamo poslovanje organizacije in tako sprejemamo prave odločitve za njegovo izboljšanje.

Razvoj podeželja z zakonodajo

Cilj predmeta je, da bi se mladi na podeželju zavedali prednosti kvalitete življenja v naravnem okolju ter bi s svojimi dejavnostmi delovali v skladu z varovanjem naravnih  vrednot. Na podeželju se ponujajo možnosti za gospodarski in socialni razvoj, med katerimi jih je kar nekaj, vključno s pomočjo mlademu prevzemniku kmetije, ki so finančno podprte  z Načrtom razvoja podeželja. Poiščemo jih, preučimo zakonodajo, registracijo in načine izvajanja, ob tem pa ne pozabimo na skrb za kvaliteto izdelkov in storitev ter povezovanje na trgu. S terenskimi ogledi primerov dobrih praks se prepričamo, da je na slovenskem podeželju še veliko možnosti za dobre zgodbe. Ustvarimo jih skupaj.

Praktično izobraževanje

Študenti 2. letnika opravijo 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, kjer povezujejo teorijo s prakso ter se srečujejo z realnimi problemi in izzivi.

Izbirni predmeti

Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu

Zajeta so znanja, kako gospodarno usmerjati in voditi obrat z rastlinsko proizvodnjo. Predmet vsebuje tehnologije pridelave različnih poljščin in vrtnin s poudarkom na gospodarni in okolju prijazni uporabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev za varstvo rastlin ter ob upoštevanju in načrtovanju kolobarja. Cilj je pridelovati varno hrano in pri tem racionalno upravljati z naravnimi viri in varovati okolje.

Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu

Predmet zajema vse pomembne vsebine, povezane s sadjarstvom in vinogradništvom. Spoznali boste sorte, podlage, gojitvene oblike, oporo, napravo nasadov vključno s terasiranjem, gojenje v prvih letih in tehnologije pridelave posameznih sadnih vrst in vinske trte. Pouk je razgiban, saj poteka v obliki predavanj, laboratorijskih vaj in vaj na terenu.

Varstvo rastlin s fitofarmacijo

Spoznali boste najpomembnejše škodljive organizme gojenih rastlin, se jih naučili prepoznati in določiti najprimernejši način za njihovo obvladovanje. Seznanili se boste z načini varstva rastlin, katerih cilj je pridelava zdrave hrane in skrb za okolje. Pouk je teoretičen in praktičen. Področje varstva rastlin s fitofarmacijo je tisti del kmetijstva, kjer se pojavlja največ vprašanj tako tistih, ki živijo od kmetijske pridelave, kot tudi tistih, ki obdelujejo le domači vrt. Zato so pridobljena znanja zelo uporabna.

Gospodarjenje v živinoreji

Pri tem predmetu študentom približamo stanje v slovenski živinoreji. Posvetimo se tekoči problematiki na različnih področjih živinoreje ter predstavimo nekaj možnosti za gospodarno in humano rejo domačih živali. Da se kravo molze pri gobcu, je zelo stara modrost, mi se naučimo še, kako to narediti, da bo najbolje za žival in za rejca. Študent bo s pridobljenim znanjem lažje načrtoval svojo pot na področju živinoreje, saj predavanja obogatimo z zares kvalitetnimi terenskimi ogledi dobrih praks v naši okolici, kar marsikomu odpre nov pogled na možnosti gospodarjenja na njegovi kmetiji.

Treniranje konj in učenje jahanja

Atraktiven predmet, ki je namenjen tako izkušenim jahačem kot tudi popolnim začetnikom. Skozi odprto komunikacijo odkrivamo svet konj; njihovo obnašanje, telesni ustroj, različne pasme in izvore konj, pa tudi tehnologijo prehrane, šolanja in osnov selekcije. Cilj je razumevanje vsebin, poudarek pa na uporabi kritičnega razmišljanja.

Ekološka pridelava hrane

Ekološka pridelava hrane je način trajnostnega kmetovanja s sklenjenim krogotokom hranil in energije s posebno skrbjo do varovanja okolja, narave in sobitij. Uporablja sredstva in pripomočke naklonjene življenju, utemeljene na izkušnjah in hkrati dosežkih sodobne znanosti in tehnike. Pri predmetu spoznavamo značilnosti ekološkega kmetovanja in njegove glavne razlike glede na konvencionalno kmetovanje. Predstavimo začetke in stanje danes v svetu in pri nas. Seznanimo se z glavnimi prepovedanimi snovmi in ravnanji ter spoznamo tehnologije ekološkega pridelovanja rastlin (poljščine, zelenjadnice, sadje, vinska trta) in načine živalim prijazne ekološke reje. Predstavimo tudi organizacijo ekološke kontrole, sistem podpornih subvencij za pridelavo in predelavo ekoloških živil ter načine trženja ekoloških pridelkov.

Varstvo domačih živali

Kako zdravje živali vpliva na njen proizvodni potencial? Kako pravočasno prepoznati znake bolezni in kako ob tem postopati? Kako preprečiti nastanek pogostih obolenj? Ta znanja in sposobnosti pravilnega odločanja, kdaj lahko rejec sam ukrepa oz. kdaj je potrebno poiskati pomoč, študent usvoji pri tem predmetu. Ob tem spozna pomen odgovornega in humanega ravnanja z živalmi ter dejstvo, da smo živali, okolje in ljudje povezani v celoto. Le vsi skupaj imamo možnost za preživetje.

Turizem in rekreacija na podeželju

Pri ustvarjanju turističnih/rekreacijskih proizvodov, ki so socialno in kulturno trajnostni in hkrati zadovoljujejo potrebe vse bolj informiranih turistov, potrebujejo študentje široko izobrazbo pa tudi poznavanje drobnih posebnosti. Vsega vedenja o tej gospodarski panogi študij predmeta seveda ne more podati. Je samo podlaga za to, da študenti po opravljenem izpitu lahko najdejo pot do poklica v okviru lastne dejavnosti ali dejavnosti v večji organizaciji. Predmet je tudi nastavek za vseživljenjsko učenje v svoji stroki pa tudi širše.

Varovanje naravnih vrednot

Študenti spoznajo metode in pridobijo veščine, s katerimi prepoznavajo elemente, naravne vrednote in vplive, ki ga spreminjajo, predvsem v svojem najožjem okolju. Samo na predelu severno od Nove Gorice se nahajajo trije naravni rezervati, območje južnega obronka Trnovskega gozda pa je prepoznan kot krajinski park, česar se veliko ljudi ne zaveda. Posledica tega je nepravilno ravnanje z naravo, kar še bolj poveča dejstvo, da je to zavarovano območje brez upravljalca in se v njem redko izvaja monitoring. Na podobnih primerih študent prepoznava družbene okoliščine, ki privedejo do spodrsljajev pri upravljanju in varovanju naravnih vrednot.