V obdobju do 2022 bomo na Višji strokovni šoli, ŠC Nova Gorica izvajali višješolske študijske programe Informatika, Mehatronika in Upravljanje podeželja in krajine.  V okviru projekta MUNERA3 bo za zaposlene študente izobraževanje brezplačno.

V študijskem letu 2019/2020 bo v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe vključila 10 študentov, ki se bodo vpisali v 1. letnik (1. ciklus).

Za izbrane udeležence bo izvajanje študija v  višješolskih študijskih programih Informatika, Mehatronika ali Upravljanje podeželja in krajine, ki jih izvajamo na ŠC Nova Gorica, Višji strokovni šoli od 1. 10. 2019 do predvidenega zaključka študija v štud. l. 2021/2022 brezplačno. Pogoj za to je redno izpolnjevanje študijskih obveznosti, ki bodo določene v aneksu Pogodbe o izobraževanju in jo bo moral podpisati v projekt vključeni študent.

Opozorilo: V primeru da udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu.

Pogoji za vključitev v projekt

Oseba mora:

a) izpolnjevati pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje in

b) biti zaposlena preko pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.

V višješolski študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil:

– splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)

– mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, če ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2019/2020).

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Obveznosti študentov

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2019/20 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt, potrdil pa jih je ravnatelj višje šole:

  • kriterij za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/
  • kriterij za 2. in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2019/20 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

  • 1. letnik (1. ciklus) – prvi vpis v izobraževalni program: 10 študentov
  • 2. letnik (2. in 3. ciklus): tisti, ki so bili v projekt vključeni v štud. l. 2018/2019 in izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje.

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je ponedeljek, 30. 9. 2019. Vloga obsega Obrazec – prijava Razpis Munera3 2019-20 ter dokazilo o zaposlitvi. Prijave se pošljejo na elektronski naslov vssreferat@scng.si.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 7. 10. 2019. Z izbranimi kandidati bo podpisana pogodba o izobraževanju.

Razgovori za potencialne kandidate bodo potekali z ravnateljem po dogovoru.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov vssreferat@scng.si oziroma pokličete na tel. št. 05 62 05 770.

Projekt Munera 3